(VIDEO) G20 Modi's diplomacy (जी 20 मोदी की कूटनीति) - Lok Sabha TV Insight Discussion

(VIDEO) G20 Modi's diplomacy (जी 20 मोदी की कूटनीति) - Lok Sabha TV Insight Discussion

Topic of Discussion: G20 Modi's diplomacy (जी 20 मोदी की कूटनीति) - Lok Sabha TV Insight Discussion

Expert Panel : Rajat Kathoriya,Mukul Samwal,Sanjay Jain (Senior Jornalist)

Anchor : Pratibimb Sharma

Courtesy: Lok Sabha TV

<< Go Back to Main Page