(VIDEO) Budget session second phase (बजट सत्र दूसरा चरण) - Lok Sabha TV Insight Discussion

(VIDEO) Budget session second phase (बजट सत्र दूसरा चरण) - Lok Sabha TV Insight Discussion

Topic of Discussion: Budget session second phase (बजट सत्र दूसरा चरण) - Lok Sabha TV Insight Discussion

Expert Panel :

Ajay Mishra (BJP MP in Lakhimpur Kheri Uttar Pradesh)

Anchor : Parakram Singh Shekhawat

Courtesy: Lok Sabha TV

<< Go Back to Main Page