(VIDEO) War with terror (आतंक से युद्ध) - Lok Sabha TV Insight Discussion

(VIDEO) War with terror (आतंक से युद्ध) - Lok Sabha TV Insight Discussion

Topic of Discussion: War with terror (आतंक से युद्ध) - Lok Sabha TV Insight Discussion

Expert Panel : Mukesh Kaushik (Senior Jornalisht),Gurmeet Singh (Security Adviser),Vinod Bhatiya (Formar DGMO)

Anchor : Ramveer Shresth

Courtesy: Lok Sabha TV

<< Go Back to Main Page