(VIDEO) Afghan-Taliban Peace Talks : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

(VIDEO) Afghan-Taliban Peace Talks : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Topic of Discussion: Afghan-Taliban Peace Talks : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Expert Panel Name : 

  • Vivek Katju, Former Ambassador
  • Alok Bansal, Director, India Foundation
  • Sushant Sareen, Strategic Affairs Analyst

Anchor- Vishal Dahiya

Courtesy: Rajya Sabha TV

<< Go Back to Main Page