(VIDEO) China Shields Masood Again : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

(VIDEO) China Shields Masood Again : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Topic of Discussion: China Shields Masood Again : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Expert Panel Name :  Prabhu Dayal (former Ambassador), K.V.Prasad (Senior Assosiation Editor,The Tribune),Ashok Bansal (Director Indian Foundation)

Anchor- Vishal Dahiya

Courtesy: Rajya Sabha TV

<< Go Back to Main Page