(VIDEO) Gandhi: The Global Phenomenon : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

(VIDEO) Gandhi: The Global Phenomenon : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Topic of Discussion: Gandhi: The Global Phenomenon : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Expert Panel Name : 

  • Shiv Shankar Mukherjee, Former Ambassador,
  • Shakti Sinha, Director, Nehru Memorial Museum and Library,
  • Shekhar Iyer, Senior Journalist

Anchor- Frank Rausan Pereira

Courtesy: Rajya Sabha TV

<< Go Back to Main Page