(VIDEO) Improving Higher Education : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

(VIDEO) Improving Higher Education : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Topic of Discussion: Improving Higher Education : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Expert Panel Name : 

  • Prof. M. Jagadesh Kumar,Vice Chancellor,JNU  
  • Piyush Prakash, Senior Associate, Education, NITI Aayog
  • Prof. Sushma Yadav, Educationist & Vice Chancellor, Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalya, Haryana

Anchor- Frank Rausan Pereira

Courtesy: Rajya Sabha TV

<< Go Back to Main Page