(VIDEO) India - UAE cooperation : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

(VIDEO) India - UAE cooperation : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Topic of Discussion: India - UAE cooperation : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Expert Panel Name : 

  • Prof. Harsh V Pant, Head, Strategic Studies, ORF
  • Anil Trigunayat, Former Ambassador

Anchor- Vishal Dahiya

Courtesy: Rajya Sabha TV

<< Go Back to Main Page