(VIDEO) India - Japan Cooperation : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

(VIDEO) India - Japan Cooperation : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Topic of Discussion: India - Japan Cooperation : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Expert Panel Name : 

  • Vice Admiral Shekhar Sinha (Retd.), Defence & Strategic Expert
  • Vishnu Prakash, Former Ambassador  
  • Rajendra Harshe, Foreign Affairs Expert

Anchor- Frank Rausan Pereira

Courtesy: Rajya Sabha TV

<< Go Back to Main Page