(VIDEO) J&K all-party meeting : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

(VIDEO) J&K all-party meeting : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Topic of Discussion: J&K all-party meeting : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Expert Panel Name : 

  • Smita Mishra, Senior Journalist
  • K.V. Prasad, Senior Journalist

Anchor- Rajat Kain

Courtesy: Rajya Sabha TV

<< Go Back to Main Page