(VIDEO) Junking Junk Food : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

(VIDEO) Junking Junk Food : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Topic of Discussion: Junking Junk Food : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Expert Panel Name : 

  • Inoshi Sharma, Director, FSSAI,
  • S K Saxena, Principal, Kendriya Vidyalaya, RK Puram,
  • Neeti Srivastava, Member, Gautam Budh Nagar Parent's Association,
  • Aditi Tandon, Special Correspondent, The Tribune

Anchor- Vishal Dahiya

Courtesy: Rajya Sabha TV

<< Go Back to Main Page