(VIDEO) Not Much Left : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

(VIDEO) Not Much Left : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Topic of Discussion: Not Much Left : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Expert Panel Name :  D Raja .MP, Rajay Sabha, CPI,Gautam Lahiri   Senior Journalist,Prof. Rajvir Sharma   Political Analyst,Dr. AK Verma   Political Analyst,

Anchor- Frank Rausan Pereira

Courtesy: Rajya Sabha TV

<< Go Back to Main Page