(VIDEO) PM's Address at 75th UNGA : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

(VIDEO) PM's Address at 75th UNGA : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Topic of Discussion: PM's Address at 75th UNGA : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Expert Panel Name : 

  •  Prabhu Dayal, Former Ambassador       
  • Prof. Harsh V. Pant, Head, Strategic Studies Programme, ORF  
  • K.V. Prasad, Senior Associate Editor, The Tribune

Anchor- Vishal Dahiya

Courtesy: Rajya Sabha TV

<< Go Back to Main Page