(VIDEO) South Asian Speakers Summit : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

(VIDEO) South Asian Speakers Summit : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Topic of Discussion: South Asian Speakers Summit : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Expert Panel Name :  Shekhar Iyer, Senior Journalist;VK Agnihotri, Former Secretary General, Rajya Sabha;Chakshu Roy, Head of Outreach, PRS Legislative Research

Anchor- Vishal Dahiya

Courtesy: Rajya Sabha TV

<< Go Back to Main Page