(VIDEO) The ‘Maha’ Politics : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

(VIDEO) The ‘Maha’ Politics : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Topic of Discussion: The ‘Maha’ Politics : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Expert Panel Name : 

  • Ashok Tandon, Senior Journalist,
  • Desh Ratan Nigam, Advocate Supreme Court,
  • Venkatesh Kesari, Senior Journalist, 
  • Sanjay Jog, Senior Journalist

Anchor- Vishal Dahiya

Courtesy: Rajya Sabha TV

<< Go Back to Main Page