(VIDEO) Verdict 2019 : Maharashtra : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

(VIDEO) Verdict 2019: Maharashtra : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Topic of Discussion: Verdict 2019: Maharashtra : Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Expert Panel Name : 

  • Prof. Sunil K. Choudhary, Political Analyst,
  • Prafulla Ketkar, Editor, Organiser,
  • Ashok Tandon, Senior Journalist

Anchor- Frank Rausan Pereira

Courtesy: Rajya Sabha TV

<< Go Back to Main Page