(Syllabus) Mains Examination - Syllabus (Assamese)

Mains Examination Syllabus  - Assamese

PAPER - I

A. Poetry   :

Old  : Madhava Kandali  : Citrakutar Citra.

Sankaradeva  : Nandotsav

Madhavadeva  : Tezare Kamalapati

Jaya Jaya Rama Raghova

Durgevara  : Maya Ayodhyar Sristi

Rama Sarasvati  : Dhritarastra Bidur Sanbad

Narayandev  : Bahular Nritya.

Pitambar Kavi  : Citralekhar Patnirman

Modern  : Kamalakanta Bhattacharya  : Purnimar Ratilaicai

Lakshminath Bezbarua  : Priyatomar Soundwarya

Chandrakumar Agarwala   : Niyar

Ambikagiri Roychoudhury  : GarhaKarimak Jaharudhar.

Navakanta Barua  : Palas.

Hem Barua  : Mamatar Cithi

Hiren Bhattacharya  : Mordes.

B. Tex   :  Snatakar Kavya Prabha (Guwahati University)   :

1.  : Drama, Theory   :

Elements of drama, old drama, social, historical drama, farce and satire, tragedy, comedy, absured drama.

2.  : Drama, Text   :

1.L.N. Bezbarua  : Litikai.

2.P.N. Gohain Barua  : Gaon Burha.

3.Jyotiprasad Agarwala  :  Labhita.

4.Arun Sarma  : Ahar.

5.Dr. Sailen Bharali  : Tragedy Bichar.

References Books   :

Sarma, S.N., Asamiya Natya Sahitya.

Bhattacharya H. Asamiya Natya Sahityar Jilingani.

Barua S. Natak aru Obhinoy Prasangaa.

Goswami T. Sahitya Alochana.

Hudson   :  Introduction to literature.

Prakashan Parishad   :

A. Nicoll, Theory of Drama

1. Lakshmi Nath Bezbarua.

2. Padmanath Gohain Barua.

PAPER - II

Novels   :

Essay and Composition

Short Story,

Novels  : Birinchi Kumar Barua  :  Jivanar Batat.

Jogesh Das  :  Dawar Aru Nai.

Rajani Kanta Bardoloi  :  Miri Jiyari

Padma Nath GohainBarua  :  Bhanumati

Short Story   :

Asamiya Galpaguccha (Asom Sahitya Sabha)

Pieces to be read   :

1.Bezbarua.

2.Haliram Deka

3.Lakmidhar Sarma - Siraj.

4.Sarat Ch. Gowami -Nadaram

5.Trailokya Nath Goswami - Dutakia Note.

6.Mahim Bora - Kathani Barir Ghat.

7.Syed Abdul Makik - Kath Phula

8.Jogesh Das - Kalpatuar Mrityu

9.Birinchi Kumar Barua.

10.Bhaneb Saikiya - Endur.

Go Back to Syllabus Main Page