General Knowledge for IAS Exams (Offices under Government of India) Chief Justice of India

General Knowledge for IAS Exams (Indian Polity and Governance)

Offices under Government of India

Chief Justice of India

 • Harilal J. Kania: 1950–1951
 • M. Patanjali Sastri: 1951–1954
 • M.C. Mahajan: 1954–1954
 • B.K. Mukherjee: 1954–1956
 • S.R. Das:  1956–1959
 • B.P. Sinha: 1959–1964
 • P.B. Gajendragadkar: 1964–1966
 • A.K. Sarkar: 1966–1966
 • K. Subba Rao: 1966–1967
 • K.N. Wanchoo: 1967–1968
 • M. Hidayatullah: 1968–1970
 • J.C. Shah: 1970–1971
 • S.M. Sikri: 1971–1973
 • A.N. Ray: 1973–1977
 • M.H. Beg: 1977–1978
 • Y.V. Chandrachud: 1978–1985
 • P.N. Bhagwati: 1985–1986
 • R.S. Pathak: 1986–1989
 • E.S. Venkataramaiah: 1989–1989
 • S. Mukherjee: 1989–1990
 • Ranganath Mishra: 1990–1991
 • K.N. Singh: 1991–1992
 • M.H. Kania: 1991–1992
 • L.M. Sharma: 1992–1993
 • M.N. Venkatachalaiah: 1993–1994
 • A.M. Ahmadi: 1994–1997
 • J.S. Verma: 1997–1998
 • M.M. Punchhi: 1998–1998
 • A.S. Anand: 1998–2001
 • S.P. Bharucha: 2001–2002
 • B.N. Kirpal: 2002–2002
 • G.B. Pattanaik: 2002–2002
 • V.N. Khare: 2002–2004
 • S. Rajendra Babu: 2004–2005
 • R.C. Lahoti: 2004–2005
 • Y.K. Sabharwal: 2005–2005
 • K.G. Balakrishnan: 2007 –2010
 • S.H. Kapadia: 2010–2012
 • Altamas Kabir: 2012-2013
 • P. Sathasivam: 2013-2014
 • Rajendra Mal Lodha: 2014–27-09-2014
 • H.L. Dattu: 28-09-2014–2015
 • T.S. Thakur: 28-09-2015–2017
 • Jagdish Singh Khehar: 28-09-2017–2017
 • Dipak Misra: 28-09-2017–2018
 • Ranjan Gogoi: 28-09-2018–2019
 • Sharad Arvind Bobde: 28-09-2019–Till Date

Click Here to Buy General Knowledge Books for IAS Exam

<< Go Back to Main Page