(VIDEO) Civil Services - A Dream Career - Lok Sabha TV Insight Discussion

(VIDEO) Civil Services -  A Dream Career -  Lok Sabha TV Insight Discussion

Topic of Discussion: Civil Services - A Dream Career - Lok Sabha TV Insight Discussion

Expert Panel Name : Sumit Jha (IPS Probationer), Dr. Sushma Yadav ( Prof., IIPA) , Sriram Srirangam(Director, Sriram's IAS, ND),Natasha Jha Bhaskar (Anchor)

 

Courtesy: Lok Sabha TV

<< Go Back to Main Page