(VIDEO) Doctor Pharma Nexus - Lok Sabha TV Insight Discussion

(VIDEO) Doctor Pharma Nexus - Lok Sabha TV Insight Discussion

Topic of Discussion: Doctor Pharma Nexus - Lok Sabha TV Insight Discussion

Expert Panel Name :  Dr.M. Wali (Sr.Consultant, SGR Hospital), Dr. Rajesh Bhatnagar (CMO,CGHS), Dr. Manoj Sharma (Former Dir-Prof.,MAMC), Natasha Jha Bhaskar (Studio, Anchor)

Courtesy: Lok Sabha TV

<< Go Back to Main Page