(VIDEO) Flood Fury - Lok Sabha TV Insight Discussion

(VIDEO) Flood Fury - Lok Sabha TV Insight Discussion

Topic of Discussion: Flood Fury - Lok Sabha TV Insight Discussion

Expert Panel Name :  Shesh Narayan Singh (Editor Deshbandu), Abhilash Khadekar (Senior Journalist), Prof.C.K.Varshney (Emeritus, Environment, JNU), Natasha Jha Bhaskar (Studio, Anchor)

 

Courtesy: Lok Sabha TV

<< Go Back to Main Page