(VIDEO) Kabul Process - Lok Sabha TV Insight Discussion

(VIDEO) Kabul Process - Lok Sabha TV Insight Discussion 

Topic of Discussion: Kabul Process -  Lok Sabha TV Insight Discussion 

Expert Panel Name: Dr.A.K.Pasha,Vishal Chandra (Research Fellow, IDSA),Salman Haider(Former Diplomat),Anchor: Natasha Jha Bhaskar

 

Courtesy: Lok Sabha TV

<< Go Back to Main Page