(VIDEO) Perils of Rationalism - Lok Sabha TV Insight Discussion

(VIDEO) Perils of Rationalism - Lok Sabha TV Insight Discussion

Topic of Discussion: Perils of Rationalism - Lok Sabha TV Insight Discussion

Expert Panel Name : Prof. Pankaj Gupta (ED,OP Jindal Global University), Parsa Venkateh Rao (Jr. Senior Journalist), Natasha Jha Bhaskar (Studio, Anchor), 

Courtesy: Lok Sabha TV

<< Go Back to Main Page