(VIDEO) Prime Minister To Visit China - Lok Sabha TV Insight Discussion

(VIDEO) Prime Minister To Visit China - Lok Sabha TV Insight Discussion

Topic of Discussion: Prime Minister To Visit China - Lok Sabha TV Insight Discussion

Expert Panel Name :  Rahul Mishra (Foreign Affairs Analyst), Ranjit Devraj (Regional Editor, IPS), Natasha Jha Bhaskar (Studio, Anchor)

 

Courtesy: Lok Sabha TV

<< Go Back to Main Page