(VIDEO) New Religion Ahead of Polls - Rajya Sabha TV Big Picture Debate

(VIDEO) New Religion Ahead of Polls - Rajya Sabha TV Big Picture Debate

Topic of Discussion: New Religion Ahead of Polls - Rajya Sabha TV Big Picture Debate
Expert Panel Name : Desh Ratan Nigam, Senior Advocate & RSS Thinker, Parsa Venkateshwar Rao Jr, Sr Journalist, V. Rajyalaxmi, Sociologist, Janki Devi Memorial College, Sanjay Makal, President, Vishwa Lingayat Mahasabha; Frank Rausan Pereira (Anchor)

Courtesy: Rajya Sabha TV

<< Go Back to Main Page